เปิด 32 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเก็บกักพลังงาน “Energy Storage System”

11 ก.ย. 2560

เผย 32 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเก็บกักพลังงาน Energy Storage System (ESS) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสวทช. รอบแรก  วงเงินรวมเกือบ 302 ล้าน ระบุเหลืองบอีกกว่า 400 ล้านบาท พร้อมให้การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ESS ที่สอคล้องกับนโยบาย Energy 4.0 ของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพ และส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้า  “EV”

 

                กำลังเป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวางสำหรับโครงการเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน Energy Storage System  (ESS) หัวใจสำคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพและมั่นคง ที่รัฐบาลมีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับการวิจัยพัฒนาให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำไปบริหารจัดการจำนวน  765 ล้านบาท เมื่อปี 2559 นั้น ล่าสุด  ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยว่า มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนรอบแรก 32 โครงการ ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากทำการศึกษาและวิจัย ESS คือการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับ ระบบบริหารจัดการพลังงานจากแหล่งพลังงาน ESS ในอาคาร และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระบบควบคุมแบตเตอรี่ในรถพลังงานไฟฟ้า “EV” ตลอดจนระบบควบคุมแบตเตอรี่และเทคโนโลยีประกอบแพ็คแบตเตอรี่ที่ใช้ในงานด้านยุทโธปกรณ์

สำหรับในส่วนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้ง 32 โครงการนั้น “สวทช.” ได้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการรวมทั้งเปิดเผยรายชื่อโครงการ และหน่วยงานผู้วิจัยและพัฒนาโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ thailandenergystorage.in.th ดังนี้

                1.โครงการสาธิตและการพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่สาหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 16,232,000 บาท

                2.โครงการต้นแบบกระเป๋าสะพายเก็บเกี่ยวพลังงานสำหรับการใช้งานด้านความมั่นคง ภัยพิบัติ และพื้นที่ห่างไกล  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน  6,500,000 บาท

                3.โครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแบตเตอร์รี่กักเก็บพลังงานสาหรับภารกิจบรรเทาภัยนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 6,718,000 บาท

                4. โครงการสาธิตการใช้แบตเตอรี่ชนิดไหลแบบรีดอกซ์ในการเก็บพลังงานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ในการใช้งานในด้านยุทธวิธีและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 6,407,000 บาท

                5. โครงการพัฒนาระบบสะสมพลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานของประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 37,492,000 บาท

                6.โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบเก็บสะสมความร้อนจากพลังงานทดแทนและความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมร่วมกับระบบการอบแห้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 36,665,000 บาท

7.โครงการสาธิตต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเกลือหลอมเหลวร่วมกับระบบหม้อต้มน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 3,109,000 บาท

                8.โครงการระบบควบคุมและจัดการระบบกักเก็บพลังงานไฮบริดแบบแบตเตอรี่ หรือตัวเก็บประจุยิ่งยวดสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 3,299,000 บาท เป็นงบประมาณที่กองทุนฯ สนับสนุนไม่เกิน 2,699,000 บาท ภาคเอกชนร่วมสนับสนุน จำนวน 600,000 บาท

                9.โครงการระบบควบคุมการใช้แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 8,429,000 บาท เป็นงบประมาณกองทุนฯ สนับสนุนไม่เกิน 4,799,000 บาท ภาคเอกชนร่วมสนับสนุน จานวน 3,630,000 บาท

                10.โครงการพัฒนาแบตเตอรี่จากระบบสารอินทรีย์ในรูปของของไหล  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 14,233,000 บาท

11.โครงการการพัฒนาขั้วไฟฟ้าสาหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวดประสิทธิภาพสูงจากวัตถุดิบภายในประเทศ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 7,959,000  บาท

12.โครงการการพัฒนาวัสดุอิเล็กโทรดพิมพ์ได้จากวัสดุไฮบริดระหว่างกราฟีนและคาร์บอนนาโนทิวป์ที่มีหมู่ฟังก์ชันสาหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,277,000 เป็นงบประมาณกองทุนฯ สนับสนุนไม่เกิน 894,000 บาท  ภาคเอกชนร่วมสนับสนุน จำนวน 383,000 บาท

                13.โครงการการพัฒนาวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงจากยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิทเพื่อประยุกต์ใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,416,000 บาท

                14.โครงการการพัฒนาแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบ Deep cycle สำหรับภารกิจทางทหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 2,597,000 บาท

                15.โครงการการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ โดยใช้แกรฟีนที่สังเคราะห์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นขั้วแอโนด และใช้ลิเทียมเหล็กฟอสเฟตเป็นขั้วแคโทด  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 2,278,000 บาท

                16.โครงการพัฒนาศักยภาพการอัดประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคโนโลยีควอนตัม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 16,596,000 บาท

                17.โครงการการพัฒนาคาร์บอนรูพรุนที่มีพื้นที่ผิวสูงและมีโครงสร้างรูพรุนสามแบบจากพอลิเบนซอกซาซีนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,080,000 บาท

                18.โครงการการปรับปรุงสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กสเตนเลสโดยการเคลือบผิวด้วย แกรฟีนและสารผสมแกรฟีนสาหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นขั้วไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิง แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,264,000 บาท

19.โครงการการเพิ่มความจุไฮโดรเจนจากระดับห้องปฏิบัติการเป็นระดับถังกักเก็บของระบบกักเก็บไฮโดรเจนประเภทของแข็งไฮไดร์ที่ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพโดยวัสดุคาร์บอน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,610,000 บาท

                20.โครงการการพัฒนาวัสดุแอโนดความหนาแน่นพลังงานสูงจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อใช้ในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 5,977,000 บาท

                21.โครงการการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานรีดอกซ์แบตเตอรี่ที่ใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารทำงานจากพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 3,932,000 บาท

                22.โครงการต้นแบบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีตัวประกอบกำลังใกล้เคียงหนึ่งและฮาร์มอนิกส์ต่าสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,045,000 บาท

                23.โครงการโรงไฟฟ้าต้นแบบจ่ายไฟด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นตัวเก็บพลังงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 746,000 บาท

                24.โครงการการศึกษาภาคสนามของระบบการจัดการแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,637,000 บาท

                25.โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินอายุการใช้งานแบตเตอรี่ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 340,000 บาท

26.โครงการศึกษาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ในการจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศไทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 6,560,000 บาท

                27.โครงการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 4,913,000 บาท

28. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดุลยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าสาหรับประจุไฟฟ้าให้รถยนต์ไฟฟ้าหน่วยย่อย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 16,232,000 บาท

                29. โครงการระบบจัดการแบตเตอรี่สาหรับรถบัส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 17,330,000 บาท กองทุนฯ สนับสนุนไม่เกิน 15,680,000 บาท ภาคเอกชนร่วมสนับสนุน จำนวน 1,650,000 บาท

                30.โครงการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนสามมิติ  สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 22,701,000 บาท

                31. โครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตตัวเก็บประจุยิ่งยวดโครงสร้างนาโนคาร์บอนจากถ่านชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 43,376,000 บาท

                32.โครงการการปรับปรุงค่าความจุของแบตเตอรี่ด้วยเทคนิคการสมดุลประจุชนิดแอคทีฟ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 748,000 บาท

                ทั้งนี้ คุณเอมอร ชีพสุมล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน Energy Storage System ( ESS) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ว่าการดำเนินงานระยะที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดกระบวนการพิจารณา และเสนอคณะทำงานกำกับงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Steering Committee) ได้มีการอนุมัติการสนับสนุนโครงการแล้ว รวม 32 โครงการ งบประมาณรวม 301,897,000 บาท เป็นงบประมาณจากกองทุนฯ 295,634,000 บาท และงบประมาณร่วมสนับสนุนจากภาคเอกชน 6,263,000 บาท ซึ่งยังมีงบประมาณคงเหลืออีก 400,320,000 บาท