โครงการก๊าซชีวภาพฟาร์มเลี้ยงไก่ประหยัดไฟฟ้าปีละกว่า 200 ล้าน

7 ส.ค. 2560

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เผยผลสำเร็จโครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ระยะที่ 2ประหยัดไฟฟ้าปีละกว่า 200 ล้าน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 173,600 ตัน

                นางเอมอร ชีพสุมล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนจากรพีพัฒน์ฟาร์ม นายพรชัย ชั้นสกุล ผู้แทนจากพรชัยฟาร์ม ร่วมเสวนาพิเศษ พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ร่วมโครงการฯ ในฐานะผู้ประกอบการปศุสัตว์ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 34 แห่ง ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในระยะที่ 2 (2557-2560) สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทต่อปี และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 173,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ที่มา : สนพ.