พลังงาน เปิดรับตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าส่วนบุคคล 28 กพ.นี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ 85

4 ก.พ. 2561

                มีรายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แจ้งว่าโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าได้เปิดรับสมัครรถตุ๊กตุ๊กส่วนบุคคล เช่น รถตุ๊กตุ๊กโรงแรม หรือ คอนโดมิเนียม ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คัน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนในส่วนส่วนร้อยละ 85 ของราคาจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า แต่ไม่เกินราคากลางของโครงการ ซึ่งสถานประกอบการจะได้รับการสนับสนุนไม่เกินแห่งละ 1 คัน

                โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (พน.) ที่ให้การสนับสนุนเงินลงทุนให้ผู้ประกอบการในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเดิม ให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านำร่องจำนวน 100 คัน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสาธิตเทคโนโลยี จำนวน 10 คัน ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว และส่วนที่เหลืออีก 90 คัน เป็นระยะทดลองตลาด แบ่งเป็นรอบรถตุ๊กตุ๊กส่วนบุคคล (รย.4) 20 คัน  และรอบรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างสาธารณะ (รย.8) 70 คัน ที่มีการเปิดรับสมัครไปเมื่อปลายปีที่แล้ว

                สำหรับส่วนของรถตุ๊กตุ๊ส่วนบุคคลนั้น กำลังจะเปิดรับใบสมัครในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป  ทั้งนี้การพิจารณาให้การสนับสนุนจะทำตามลำดับการสมัครจนกว่าจะครบ 20 คัน ตามเป้าหมาย   ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่โครงการได้ที่ หมายเลข 02 4709604-8 ต่อ 1408