ครม.อนุมัติร่างหลักเกณฑ์แบ่งปันผลผลิต 3 ฉบับ และเห็นชอบหลักเกณฑ์กำหนดพื้นที่สำรวจปิโตรเลียม

16 ส.ค. 2560

ที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติและเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตรวม 3 ฉบับ และเห็นชอบในประกาศร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการ พร้อมทั้งมอบหมายให้ พน. เร่งรัดดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 โดยเร็วเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญของกฎกระทรวงและประกาศฯ ดังนี้

                1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... มีดังนี้

                1.1 กำหนดให้ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเป็นบริษัทที่มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต และจำหน่ายปิโตรเลียม และต้องมีหนังสือรับรองความจริงจากสถาบันที่เชื่อถือได้

                1.2 กำหนดให้กรณีการขอเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยบริษัทที่ไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต และจำหน่ายปิโตรเลียม ต้องมีบริษัทอื่นที่รัฐบาลเชื่อถือรับรองที่จะให้ทุน เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญ เครื่องจักรจนเพียงพอ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการระหว่างบริษัท

                1.3 ในการยื่นขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ผู้ขอต้องเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินและปริมาณงานสำหรับโครงการสำรวจหรือผลิตโดยสังเขป โดยกำหนดให้ช่วงสำรวจมีระยะเวลาไม่เกิน  6 ปี

                2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... เป็นการกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560

3. ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ สำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... เป็นการกำหนดให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐโดยหักจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 10 โดยให้หักจากเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายผลผลิตรวมของปิโตรเลียม และยื่นแบบแสดงรายการนำส่งค่าภาคหลวงพร้อมการนำส่งค่าภาคหลวงเป็นสกุลเงินบาทไทยเป็นรายเดือนต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พน.

                4. ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมและกำหนดให้คณะกรรมการปิโตรเลียมแนะนำต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำพื้นที่ที่ไม่สามารถหาผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการมาดำเนินการสำรวจหรือผลิตในรูปแบบใดก็ได้ตามกฎหมายปิโตรเลียม