กกพ.เปิดรับฟังความเห็นการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

3 พ.ย. 2560

               คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  เปิดรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. ....ที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ประกอบด้วย พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ และพลังงาน รูปแบบใหม่เพื่อการผลิตไฟฟ้า เช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ าไหล พลังงาน ไฮโดรเจนและระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น  ด้วยวิธีรับซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff หรือ FiT) จำนวนไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า

สนใจแสดงความคิดเห็นคลิกไปที่ http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/PublicHearing/PublicHearingDetail.aspx?rid=10374